Bài Tập Chuyên Sâu Tiếng Anh 9 Unit 3 Healthy Living For Teen Có Đáp Án

0
3571

Bài tập chuyên sâu Tiếng Anh 9 unit 3 Healthy Living For Teen có đáp án được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 16 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

UNIT 3. Healthy Living For Teen

I. VOCABULARY

Stt Word Type Pronunciation Meaning
1 accomplish (v) /əˈkʌmplɪʃ/ hoàn thành, đạt được
E.g. The students accomplished the task in less than ten minutes. Các sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ trong vòng chưa đầy mười phút.
2 adolescence (n) /ˌædəˈlesns/ giai đoạn vị thành niên
E.g. Adolescence brings about major changes in a young person’s body. Giai đoạn vị thành niên mang đến những thay đổi lớn trên cơ thể của một bạn trẻ.
3 adulthood (n) /ˈædʌlthʊd giai đoạn trưởng thành
E.g. When she reached adulthood, she moved away from home. Khi đến tuổi trưởng thành, cô ấy chuyển ra ở riêng.
4 additional (adj) /əˈdɪʃənl/ thêm, thêm vào
E.g. Teachers didn’t provide additional information about the coming test. Giáo viên không cung cấp thêm thông tin về bài kiếm tra sắp tới.
5 anxiety (n) /æŋˈzaɪəti/ sự lo lắng
E.g. Waiting for exam results is a time of great anxietyChờ đợi kết quả thi là khoảng thời gian vô cùng lo lắng.
6 assignment (n) /əˈsaɪnmənt/ bài tập
E.g. I have a lot of assignments to complete before the end of term. Tôi có rất nhiều bài tập phải hoàn thành trước khi kết thúc học kỳ.
7 calm (adj /kɑːm/ bình tĩnh
E.g. He always stays calm under pressure. Anh ấy luôn giữ bình tĩnh trước mọi áp lực.
8 counsellor (n) /ˈkaʊnsələ(r) cố vấn, người tư vấn
E.g. Our school now has a counsellor to help students with both personal and work problems. Trường chúng ta hiện có một người cố vấn để giúp đỡ học sinh về các vấn đề cá nhân và học tập.
9 concentrate (v) /ˈkɒnsntreɪt/ tập trung
E.g. I can’t concentrate on my work with all that noise. Tôi không thể tập trung vào công việc của mình với những tiếng ồn đó.
10 confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/ tự tin
E.g. It was a confident performance. Đó là một phần trình diễn tự tin.
11 delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ vui sướng
E.g. “Can you stay for dinner?” – “I’d be delighted (to)!”

“Cậu ở lại dùng bữa tối nhé?” – “Tớ sẽ rất vui đấy!”

12 depressed (adj) /dɪˈprest/ tuyệt vọng, chán nản
E.g. He seemed a bit depressed about his work situation. Anh ấy có vẻ rất chán nản về tình hình công việc của anh ấy.
13 deadline (n) /ˈdedlaɪn/ thời hạn cuối cùng, hạn cuối
E.g. The deadline for applications is 30 April. Hạn cuối nộp đơn là ngày 30 tháng 4.
14 delay (v) /dɪˈleɪ/ chậm trễ, trì hoãn
E.g. Heavy snow delayed the start of the game. Tuyết rơi dày đã trì hoãn việc bắt đầu trò chơi.
15 distraction (n) /dɪˈstrækʃn điều làm sao lãng
E.g. I find it hard to work at home because there are too many distractionsTôi cảm thấy rất khó làm việc ở nhà vì có quả nhiều phiền nhiễu.
16 due date (n) /ˈdjuː deɪt/ hạn chót
E.g. If payment is not made by the due date, 10% will be added to the bill. Nếu không thanh toán đúng hạn, 10% sẽ được cộng vào hóa đơn.
17 fattening (adj) /ˈfætnɪŋ/ gây béo phì
E.g. Pasta is not as fattening as people think it is. Pasta không gây béo như mọi người nghĩ.
18 mental (adj) /ˈmentl thuộc tinh thần, trí tuệ, trí óc
E.g. I made a mental note to talk to her about it. Tôi đã ghi nhớ trong đầu là sẽ nói chuyện với cô ấy về điều đó.
19 minimize (v) /ˈmɪnɪmaɪz/ giảm đến mức tối thiểu
E.g. Good hygiene helps to minimize the risk of infection. Vệ sinh tốt giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng.
20 mood (n) /muːd/ tâm trạng
E.g. He’s always in a bad mood before the exam. Anh ấy luôn có tâm trạng tồi tệ trước kỳ thi.
21 embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/ xấu hổ, ngượng nghịu
E.g. She was embarrassed at her own behaviour. Cô ấy cảm thấy xấu hổ trước hành vi của chính mình.
22 emergency (n) /ɪˈmɜːdʒənsi tình huống khẩn cấp
E.g. How would disabled people escape in an emergencyLàm thế nào để người tàn tật thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp?
23 frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/ nản lòng, nản chí
E.g. It’s very easy to get frustrated in this job. Rất dễ nản lòng trong công việc này.
24 independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/ sự độc lập, tự lập
E.g. It’s important that parents should allow their children some independenceĐiều quan trọng là cha mẹ nên cho phép con cái của họ có một chút sự độc lập.
25 optimistic (adj) /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ lạc quan
E.g. He’s always in an optimistic mood. Anh ấy luôn có tâm trạng lạc quan.
26 priority (n) /praɪˈɒrəti/ sự ưu tiên
E.g. Education is a top priorityGiáo dục là ưu tiên hàng đầu.
27 physical (adj) /ˈfɪzɪkl/ (thuộc) cơ thể, thân thể
E.g. He tends to avoid all physical contact. Anh ấy có xu hướng tránh mọi tiếp xúc cơ thể.
28 relaxed (adj) /rɪˈlækst/ thoải mái, thư giãn
E.g. He appeared relaxed and confident before the match. Anh ấy tỏ ra thoải mái và tự tin trước trận đấu
29 resolve (v) /rɪˈzɒlv/ giải quyết
E.g. Attempts are being made to resolve the problem of security in schools. Các nỗ lực đang được thực hiện để giải quyết vấn đề an ninh trong trường học.
30 risk taking (n) /ˈrɪsk teɪkɪŋ/ liều lĩnh, đối mặt rủi ro
E.g. It’s very important to teach children to understand the boundaries of risk takingViệc dạy trẻ hiểu về ranh giới của việc đối mặt với rủi ro là rất quan trọng.
31 self-aware (adj) /ˌself əˈweə(r) tự nhận thức, ngộ ra
E.g. She was sufficiently self-aware to recognize the cause of her problems. Cô ấy đã đủ nhận thức đế nhận ra nguyên nhân các vấn đề của mình.
32 self-disciplined (adj) /ˌself ˈdɪsəplɪn/ tự rèn luyện, tự kỉ luật
E.g. The managers have to be motivated and self-disciplinedCác nhà quản lý phải có động lực và tự kỷ luật.
33 stressed (adj) /strest/ căng thẳng, mệt mỏi
E.g. He was feeling very stressed and tired. Anh ấy cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi.
34 tense (adj) /tens/ căng thẳng
E.g. She sounded tense and angry. Cô ấy có vẻ căng thẳng và tức giận.
35 worried (adj) /ˈwʌrid/ lo lắng
E.g. I’m not worried about her – she can take care of herself. Tôi không lo lắng về cô ấy – cô ấy có thể tự lo cho mình.
36 well-balanced (adj) /ˌwel ˈbælənst/ sự ưu tiên
E.g. We should have a well-balanced diet. Chúng ta nên có một chế độ ăn uống cân bằng.

II. WORD FORMATION

Words Related words Transcription Meaning
accomplish (v) hoàn thành, đạt được accomplished (adj) /əˈkʌmplɪʃt/ tài năng, hoàn hảo
accomplishment (n) /əˈkʌmplɪʃmənt/ thành tựu, thành công
additional (adj)

thêm, thêm và

addition (n) /əˈdɪʃn/ phép cộng, sự thêm vào
additionally (adv) /əˈdɪʃənəli/ thêm vào
add (v) /æd/ cộng thêm, thêm vào
anxiety (n)

sự lo lắng

anxious (adj) /ˈæŋkʃəs/ cảm giác lo lắng
anxiously (adv) /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo lắng, căng thẳng
concentrate (v)

 tập trung

concentration (n) /ˌkɒnsnˈtreɪʃn sự tập trung
concentrated (adj) /ˈkɒnsntreɪtɪd/ tập trung, cô đặc
concentrative (adj) /ˈkɒnsntreɪtɪv/ có tính tập trung
confident (adj)

 tự tin

confidence (n) /ˈkɒnfɪdəns/ sự tự tin, sự tin tưởng
confidential (adj) /ˌkɒnfɪˈdenʃl/ kín, bí mật
confidentially (adv) /ˌkɒnfɪˈdenʃəli/ một cách bí mật, kín đáo
confidently (adv) /ˈkɒnfɪdəntli/ một cách tự tin
delighted (adj)

 vui mừng

delight (n) /dɪˈlaɪt/ sự vui sướng, sự vui thích
delight (v) /dɪˈlaɪt/ làm vui sướng, làm vui thích
delightful (adj) /dɪˈlaɪtfl/ rất hài lòng, say mê, vui sướng
delightfully (adv) /dɪˈlaɪtfəli/ một cách rất hài lòng, vui sướng
delightedly (adv) /dɪˈlaɪtɪdli/ một cách vui mừng, hài lòng
depressed (adj)

thất vọng,

chán nàn

depress (v) /dɪˈpres/ lảm chán nản, làm buồn lòng
depressant (n) /dɪˈpresnt/ thuốc làm dịu, làm giàm đau
depressing (adj) /dɪˈpresɪŋ/ làm chán nản, làm thất vọng
depressingly (adv) /dɪˈpresɪŋli/ đáng ngại, đáng buồn
embarrassed (adj)

xấu hổ, lúng túng

frustrate (v) /frʌˈstreɪt/ làm thât vọng, làm hòng
frustrating (adj) /frʌˈstreɪtɪŋ/ làm nản lòng, gây bực bội
frustratingly (adv) /frʌˈstreɪtɪŋli/ một cách bực bội, tức giận
frustration (n) /frʌˈstreɪʃn/ sự làm thất bại, sự làm tức giận
dependence (n)

sự phụ thuộc

independent (adj) /ˌɪndɪˈpendənt/ không lệ thuộc, không phụ thuộc
relaxed (adj) thoải mái,

thư giãn

relaxing (adj) /rɪˈlæksɪŋ/ làm yếu đi, làm giảm đi, làm bớt căng thẳng
relaxant (n) /rɪˈlæksənt/ (y học) thuốc làm bắp thịt bớt căng thuốc xổ
relaxation (n) /ˌriːlækˈseɪʃn/ sự dịu đi, sự bớt căng thẳng
resolve (v)

giải quyết

resolve (n) /rɪˈzɒlv/ quyết tâm, ý kiên quyết
resolution (n) /ˌrezəˈluːʃn giải pháp, sự kiên quyết, sự kiên định
resolved (adj) /rɪˈzɒlvd quyết tâm, kiên quyết

III. GRAMMAR

1. MODAL VERBS IN FIRST CONDITIONAL SENTENCES – Động từ khuyết thiếu trong câu điều kiện loại 1.

– Trong câu điều kiện loại 1, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn ở mệnh đề If và will + V ở mệnh đề chính.

Cấu trúc cơ bản:

If + S + V(s/es), S + will + V

E.g.         If I have money, I will share with you.

(Nếu tớ có tiền, tớ sẽ chia cho cậu.)

If I pass the final exam, my mother will buy me a new car.

(Nếu tớ vượt qua kì thi, mẹ tớ sẽ mua cho tớ 1 chiếc xe ô tô mới.)

– Tuy nhiên thay vì will, chúng ta cũng có thể sử dụng những động từ khuyết thiếu khác như: can, must, may, might hoặc should ở mệnh đề chính để chỉ khả năng, lời khuyên, sự việc có thể xảy ra, sự cần thiết.

Cấu trúc mở rộng:

If S + V(s/es), S + can/must/should/niight… + V

E.g.         If you finish your homework early, you can watch TV.

(Nếu con hoàn thành bài tập về nhà sám, con có thể xem TV.)

E.g.         If you don’t want to get burnt, you must follow these safety instructions.

(Nếu con không muốn bị bỏng, con phải làm theo những chỉ dẫn an toàn này.)

E.g.         If you speak English fluently, you might get a good job.

(Nếu bạn nói tiếng Anh thành thạo, bạn có thể có một công việc tốt.)

E.g.         If you want to have strong teeth, you should brush your teeth regularly.

(Nếu con muốn có một hàm răng khoẻ mạnh, con nên đánh răng thường xuyên.)

E.g.         If you feel unwell, you shouldn’ t work too much.

(Nếu bạn cảm thấy không khoẻ, bạn không nên làm việc quá nhiều.)

E.g.         If you join a cooking class, you can cook many delicious dishes at home.

(Nếu bạn tham gia một khoá học nấu ăn, bạn có thể nấu rất nhiều món ngon tại nhà.)

IV. PRONUNCIATION

SOUND /h/ and /r/

1. SOUND /h/

1.1. Cách phát âm âm /h/

– /h/ là phụ âm vô thanh nên khi phát âm cổ họng không rung.

– Để tạo ra âm thanh này, hãy há miệng thật rộng, nhanh chóng đẩy không khí ra ngoài và không sử dụng giọng nói. Phát âm /h/ …… /h/.

Dưới đây là khẩu hình miệng khi phát âm âm /h/:

Các em luyện phát âm các ví dụ sau:

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
hand (n) /hænd bàn tay
hill (n) /hɪl/ đồi
help (v) /help/ giúp đỡ
hear (v) /hɪər/ nghe
how (adv) /haʊ/ như thế nào
happy (adj) /hæpɪ/ hạnh phúc
hospital (n) /ˈhɒspɪtl/ bệnh viện
husband (n) /ˈhʌzbənd chồng
perhaps (adv) /pəˈhæps/ có lẽ
ahead (adv) /əˈhed/ phía trước

1.2. Dấu hiệu nhận biết âm /h/

– “Wh” và “h” thường được phát âm là /h/

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
who pronoun /hu:/ ai
whole pronoun /həʊl/ đầy đủ, toàn bộ
ahead adv /əˈhed/ phía trước
hill n /hɪl/ ngọn đồi
heel n /hi:l/ gót chân
hand n /hænd/ bàn tay
hold v /həʊld/ Cầm, nắm giữ
hear v /hɪə(r)/ nghe
high adj /haɪ/ cao
husband n /ˈhʌzbənd/ người chồng
happen v /ˈhæpən/ xảy ra, xảy đến
hospital n /ˈhɒspɪtl/ bệnh viện
horrible adj /ˈhɒrəbl/ tồi tệ

* Lưu ý

Trong một số trường hợp “h” không được phát âm và nó được gọi là “phụ âm câm ”

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
honest adj /ˈɒnɪst/ trung thực
hour n /ˈaʊə(r)/ giờ
honor n /ˈɒnə(r)/ danh dự, danh giá
rhubarb n /ˈruːbɑːb/ cây đại hoàng
rhythm n /ˈrɪðəm/ nhịp điệu

2. SOUND /r/

2.1. Cách phát âm âm /r/

– /r/ là một phụ âm hữu thanh (voiced sounds) khi phát ra sẽ có sự rung động của các dây thanh quản ở cuống họng. Khi chạm tay vào và phát âm, sẽ có thể cảm nhận được sự rung động.

Bước 1: Để đầu lưỡi tiếp xúc với vùng vòm miệng phía sau chân răng trên

Bước 2: Sau đó lưỡi sẽ được uốn và luồng hơi được đưa ra khỏi vòm miệng.

Dưới đây là hình ảnh minh họa cách phát âm âm /əʊ/:

Các em luyện phát âm các ví dụ sau:

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
read (v) /ri:d/ đọc
grass (n) /ɡrɑːs/ cỏ
bright (adj) /braɪt/ sáng, tươi sáng
reporter (n) /rɪˈpɔːtə(r)/ nhà báo
arrest (v) /əˈrest/ bắt giữ
rank (n) /ræŋk/ thứ hạng
ring (n) /rɪŋ/ nhẫn
bring (v) /brɪŋ/ mang theo

2.2. Dấu hiệu nhận biết âm /r/

– Chỉ có “r” được phát âm là /r/

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
right adj /raɪt/ đúng, bên phải
wrong adj /rɒŋ/ sai
sorry adj /ˈsɒri/ xin lỗi
arrange v /əˈreɪndʒ/ sắp xếp
road n /rəʊd/ con đường
fry v /fraɪ/ rán, chiên
grass n /ɡrɑːs/ cỏ
raise v /reɪz/ nâng, giơ lên
crack v /kræk/ bẻ khóa
rich adj /rɪtʃ/ giàu có
very adv /’verɪ/ rất
pretty adj /‘prɪtɪ/ xinh đẹp
proud adj /praʊd/ kiêu hãnh, tự hào
parents n /ˈpeərənts/ cha mẹ

Lưu ý: Trong một số trường hợp “r” không được phát âm và nó được gọi là “phụ âm câm”

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
depart v /dɪˈpɑːt/ ra đi, khởi hành
afternoon n /ˌɑːftəˈnuːn/ buổi chiều
forbidden v /fəˈbɪdn/ cấm
wonderful adj /ˈwʌndəfl/ tuyệt vời, kỳ diệu
storm n /stɔːm/ cơn bão
airport n /ˈeəpɔːt/ sân bay
quarter n /ˈkwɔːtə(r)/ một phần tư

IV. PRATICE

Exercise 1. Look at the photo and write the correct word with /h/ or/r/.

1. _______________ 2. ____________ 3. ____________ 4. ____________
5. ____________ 6. ____________ 7. ____________ 8. ____________

Exercise 2. Underline the sound /h/ and double underline the sound /r/ in the following sentences. Then practise reading the sentences aloud.

1. She carefully chose a handbag for the special occasion.

2. This rural area is famous for its beautiful nature.

3. You should exercise regularly to keep fit.

4. Their random acts of kindness brightened people’s days.

5. If you want to succeed, you must behave professionally.

6. The phone kept ringing, but nobody answered it.

7. Recycling paper will conserve trees and protect the environment.

8. The negative comments made them feel unhappy and insecure.

9. Taking time for self-care activities can enhance your well-being.

10. Despite many challenges, they remained hopeful for the future.

11. The team celebrated their recent victory with great excitement.

12. The runner crossed the finish line after four minutes.

13. She practised the speech in front of the mirror before the important meeting.

14. They thanked their parents for always being so caring and loving.

15. I closed my eyes and took deep breaths to relax.

Exercise 3. Look at the photos and put the correct word/phrases under them.

having a balanced diet staying up late to study balancing between work and life skipping medical check-up
managing time eating junk food skipping meals exercise regularly
procrastinating tasks smoking cigarettes staying in bed all day getting enough sleep
Healthy living Unhealthy living

Exercise 4. Complete the sentences with the words/ phrases in the box.

physical priority counsellor mental additional
delay accomplish anxiety well-balanced fattening

1. Sharing both positive and negative feelings with friends can be a helpful way to improve your ___________________ health.

2. When making financial decisions, it is important to give ___________________ to essential expenses like food and clothes.

3. Eating too much ___________________ food can make you gain weight fast.

4. The team had to ___________________ the meeting until next week due to an emergency.

5. They needed ___________________ time to discuss the situation before making final decisions.

6. The therapist gave her some tips to reduce her ___________________ levels.

7. Thanks to great planning and hard work, she was able to ___________________ her goals.

8. The ___________________ provides support and advice to students who are facing academic difficulties.

9. He enjoyed the ___________________ challenge of climbing up the high mountain.

10. To maintain a healthy lifestyle, it’s important to have a ___________________ diet with a lot of vegetables and fruits.

Exercise 5. Choose the correct option A, B, C, or D to complete the sentences.

1. If they start saving money from now, they _________ afford to go to Ha Long Bay on holiday.

A. should                 B. need                 C. can                         D. must

2. If I get the job offer today, I _________ accept it and start working on Monday.

A. should                B. might                C. need                D. must

3. If you want to enhance your well-being, you _________ stay up too late.

A. shouldn’t                 B. may not                C. might not                D. needn’t

4. If you don’t charge the battery, your device _________ function properly.

A. mustn’t                 B. can’t                 C. shouldn’t                D. needn’t

5. If you want to travel to Australia, you _________ have a valid passport.

A. should                B. may                        C. can                        D. must

6. If it snows tomorrow, we _________ have to cancel our outdoor event.

A. can                        B. may                        C. must                 D. should

7. If you enroll in our intensive Spanish class, you _________ speak this language fluently after two months.

A. can                         B. should                C. must                D. need

8. If you want to pass the driving test, you _________ study harder and practice more regularly.

A. must                 B. will                         C. may                         D. might

9. If it’s a private event, you _________ attend without an invitation.

A. shouldn’t                B. mustn’t                 C. may not                 D. needn’t

10. If you want to sleep well at night, you _________ drink too much caffeine after 3 p.m.

A. shouldn’t                 B. may not                C. can’t                        D. won’t

11. If you don’t have a membership, you _________ access this exclusive club.

A. can’t                 B. might not                C. shouldn’t                D. may not

12. If they want to participate in the competition, they ______ violate any of these regulations.

A. shouldn’t                 B. mustn’t                 C. can’t                        D. might not

13. If you want to avoid traffic, you _________ leave early in the morning or consider another route.

A. will                         B. need                 C. should                 D. must

14. If you want to succeed in their career, you _________ consider pursuing further education.

A. can                        B. might                 C. need                D. must

15.  If the team works effectively, they _________ complete the project ahead of schedule.

A. can                        B. must                C. can’t                 D. mustn’t

16. If you want to stay healthy, you _________ eat too much junk food.

A. shouldn’t                B. needn’t                C. can’t                        D. might not

17. If they want to raduate, they _________ complete all the required coursework.

A. must                B. should                C. can                        D. might

18. If we don’t book our tickets in advance, we _________ guarantee seats for the concert.

A. shouldn’t                 B. mustn’t                 C. can’t                 D. might not

19. If you want to have a productive meeting, you _________ carefully make a plan and set clear goals.

A. can                        B. might                C. must                D. may

20. If the traffic is heavy, we _________ make it to the movie theater before the show starts.

A. needn’t                 B. shouldn’t                 C. might not                 D. mustn’t

Exercise 6. Match the first half of the sentence in column A with the second half in column B.

A B
1. If Rosie wants to learn how to play the guitar, a. she can attend the party at the weekend.
2. If Peter wants good grades in the next test, b. he can greatly reduce the risk of developing lung cancer.
3. If Mary can finish all her assignments this Friday, c. they can accomplish great things.
4. If people keep throwing garbage into rivers, d. you may put on weight fast.
5. If Jack quits smoking, e. they may pollute the water.
6. If more people choose to use public transportation, f. we can still catch the last train in time.
7. If the team focuses on their goals, g. she could easily find online tutorials to get started.
8. If you consume too many sweets, h. he must revise the lessons carefully.
9. If the weather is beautiful, i. we can greatly reduce air pollution.
10. If we leave now, j. you should take advantage of it and spend time outdoors.

Your answer:

1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________
6. _________ 7. _________ 8. _________ 9. _________ 10. _________

Exercise 7. Choose the underlined part A, B, C or D that needs correcting.

1. To maintain a healthy lifestyle, it is important to have a well-balance approach to work, rest, and leisure activities.

A. healthy                B. important                C. well-balance        D. work

2. Regular exercise like jogging, cycling, and dancing can greatly enhance physic health.

A. like                        B. can                        C. greatly                D. physic

3. When managing your tasks, you should make priority to the most urgent and important ones.

A. managing                B. make                C. most                D. important

4. When feeling stress out, I find it helpful to talk to a close friend or family member about what’s bothering me.

A. stress                B. helpful                C. a                        D. about

5. As we get older, it’s common to start worrying of our health and take steps to stay healthy.

A. get                        B. start                        C. of                        D. healthy

6. It is important for parents to respond appropriate to their child’s emotional needs.

A. for                        B. appropriate                C. to                        D. emotional

Exercise 8. Underline the mistake then rewrite the correct one.

1. What I should do if I have to choose between two amazing offers?

⟶ _________________________________________________________

2. If Laura gets enough sleep, she will might feel better tomorrow.

⟶ _________________________________________________________

3. If you borrow someone’s car, you shouldn’t return it with a full tank of gas.

⟶ _________________________________________________________

4. If we have exams coming, what can we do to avoid stressed?

⟶ _________________________________________________________

5. If it rains tomorrow, the company must have to postpone the competition.

⟶ _________________________________________________________

6. If my brother follow the instructions carefully, he may solve the puzzle successfully.

⟶ _________________________________________________________

7. If Tom doesn’t cut down on fattening food, he mustn’t lose weight.

⟶ _________________________________________________________

8. If you will update your computer, you might experience interesting new features.

⟶ _________________________________________________________

9. If I come to Lisa’s birthday party, what should I buying her as a present?

⟶ _________________________________________________________

10. If John will try his best in the final match, he might become the next champion.

⟶ _________________________________________________________

Exercise 9. Complete the sentences with the correct form of the words in the box.

concentrate communicate priority routine negative
appropriately manage productivity overcome accomplish

1. Despite his physical disability, he ___________________ his limitations and became a professional athlete.

2. If you ___________________ on positive thoughts, you may experience a greater sense of joy in your daily life.

3. Thanks to careful planning, the company ___________________ to host a successful event last month.

4. A regular exercise ___________________ will keep your body strong and energized.

5. By breaking down tasks into smaller steps, you can boost your ___________________.

6. ___________________ openly with your doctor can help create a great detailed plan for a healthier lifestyle.

7. ___________________ your goals requires a lot of factors including determination, patience, and careful planning.

8. Constantly comparing yourself to others can lead to ___________________ feelings of self-doubt.

9. Asa student, it’s important to give ___________________ to your academic responsibilities and arrange enough time for studying.

10. If you dress ___________________ for a job interview, you may make a good impression.

Exercise 10. Circle the correct words or phrases to complete the sentences.

1. Spending too much time sitting and not being physically active can lead to a/an (healthy / unhealthy) lifestyle.

2. It’s important to stick to a (schedule / balance) to stay organized and meet deadlines.

3. (Worrying / Managing) too much about what could go wrong can prevent you from accessing great opportunities.

4. Even in difficult times, she remains (optimistic / regular) and believes in the power of positive thinking.

5. Consuming a lot of (fattening / nutritious) food can contribute to weight gain and poor health.

6. Timmy was (nervous / relieved) about the upcoming job interview and couldn’ t sleep the night before.

7. A quiet and organized workspace can help reduce (distractions / obstacles) and improve concentration.

8. If you’re experiencing persistent symptoms, it’s advisable to (consult / function) a doctor for a proper diagnosis.

9. People who smoke cigarettes are more likely to (suffer / develop) from respiratory problems.

10. Nowadays, more and more people struggle with (mental / physical) health issues such as anxiety, depression, or bipolar disorder.

Exercise 11. Complete the conversation with the correct word in the box.

problems start keep reduce junk food
take diet vegetables focus exercise

Linda: So, what’s going on? Why haven’t you been able to (1) ___________________ up with your (2) ___________________ routine lately?

Mary: I’ve just been feeling really tired all the time. And my back has been hurting a lot.

Linda: Oh no, that doesn’t sound good. Have you seen a doctor about it?

Mary: Yeah, they said I have some (3) ___________________ with my spine and recommended surgery, but I’m not sure if that’s the best option for me right now.

Linda: Well, maybe there are other ways to (4) ___________________ care of your health without resorting to surgery immediately.

Mary: That’s true. I think one of the factors affecting my back is my poor (5) _______________. I’ve been eating too much (6) ___________________.

Linda: Yeah. Try eating more nutritious foods like fruits and (7) ___________________ in your meals.

Mary: That’s a good idea. I’ll have to (8) ___________________ on making healthier choices from now on.

Linda: And don’t forget to (9) ___________________ stress in your life as well. Stress can often manifest itself physically through things like back pain.

Mary: Yeah, I should probably (10) ___________________ doing yoga again. Thanks for helping me figure this out.

Linda: No problem.

Exercise 12. Complete the sentences, using “may/should” and the verbs from the box in the correct form either positive or negative. Number 0 is an example.

talk avoid perform research talk
complete discover forget become complete

0. You should talk openly about your problems if you want to reduce stress. (positive)

1. If you don’t revise carefully, you ___________________ well on the coming exam. (negative)

2. If we recycle and reduce waste, we ___________________ the amount of landfill space needed. (positive)

3. If you’re going on a long trip, you ___________________ to pack essential items like a first aid kit and extra clothing. (negative)

4. If students explore extracurricular activities, they ___________________ new talents and interests. (positive)

5. If you want to maintain a healthy relationship, you _______________ open communications. (negative)

6. If you’re installing new lights, you ___________________ energy-efficient options to save electricity. (positive)

7. If you practise regularly, you ___________________ a skilled musician in the future(positive)

8. If the team doesn’t manage their time effectively, they ___________________ the project on time. (negative)

9. If you’re attending a j ob interview, you ___________________ the company beforehand. (positive)

Exercise 13. Read the passage and choose the correct option to fill in the blank.

It’s not easy to manage school and life, but with some good time (1) ________________ techniques, it’s possible to (2) ________________ a study-life balance. Here are some tips for secondary-school students. Firstly, (3) ___________________ a schedule. Plan your week in advance, allocating specific times for studying, attending classes, and doing homework. You should also include breaks and time for (4) ___________________ or hobbies. Secondly, learn to prioritise. You should identify the most important tasks and focus on those first. If necessary, you can (5) ___________________ less urgent activities until you’ve finished your important tasks. Remember that it’s okay to say no sometimes if you feel overwhelmed. Thirdly, take (6) ___________________ of any free time during the day. For example, you can use long bus journeys to read or review notes. It is also (7) ___________________ to get small tasks done during short breaks between classes. Finally, don’t be too (8) ___________________ on yourself if you can’t do everything perfectly. It’s normal to occasionally feel (9) ____________ out. In these situations, you can consider talking to a teacher or school (10) ___________________ for support.

1. A. limitation B. period C. management D. awareness
2. A. achieve B. provide C. collect D. contain
3. A. give B. make C. work D. hold
4. A. communication B. relaxation C. education D. application
5. A. create B. finish C. delay D. complete
6. A. advantage B. action C. responsibility D. moment
7. A. advise B. advice C. advising D. advisable
8. A. simple B. hard C. strong D. wise
9. A. stressed B. nervous C. anxious D. negative
10. A. manager B. counsellor C. collector D. developer

Exercise 14. Read the text carefully, then do the tasks.

HOW TO MANAGE YOUR TIME

Balance is key for Mary, a busy teenager. She uses an app to stay organized with her assignments and deadlines; the app helps her receive reminders to ensure she doesn’t forget anything. Mary also makes a daily to-do list to help her stay focused and motivated. She’s mindful of not spending too much time on online social media, limiting her usage to an hour each day to avoid wasting her time. On weekends, Mary enjoys relaxing and socializing with friends, going to the cinema, shopping, or just hanging out. She also does some volunteer work at a local charity, which provides valuable academic experience and looks great on her CV.

James, an adult working a nine-to-five job, is also aware of the importance of time management. He starts his day by making a to-do list, prioritizing the most urgent or difficult tasks first when he has the most energy. To avoid distractions, James turns off email and social media notifications on his phone and closes his office door, allowing him to concentrate. On the day when he must work overtime, he quickly rearranges his tasks and makes sure everything gets completed on time. When at home, James spends his quality time with his family, playing games or going to the park with his two young children. James and his wife share the housework, taking turns cooking and cleaning, ensuring a great work-life balance. In his free time, James keeps fit by playing football with friends and going to the gym, which helps him relax and clear his mind.

A. Decide whether the following statements are True (T) or False (F).

No. Statements T or F
1. Mary has a friend to remind her of the assignments and deadlines.
2. Mary often spends excessive time on online social media.
3. Mary spends all her free time volunteering at a local charity.
4. On the day James works overtime, he can’t finish all the tasks on time.
5. James and his wife divide their housework.
6. Going to the gym helps James keep fit and relax.

B. Decide who does the following things to manage their time.

No. Who…? Mary James Both
1. volunteers to gain more exp
2. creates a to-do list to plan their day
3. manages time by using an organizing app
4. relaxes by playing sports
5. thinks that social media can be distracting and waste their tim
6. shares household chores with a partner

Exercise 15. Write the correct sentences using the suggested words. Use first conditional sentences with modal verbs. Number 0 is an example.

0. Lan /make/delicious/dish /she/follow/recipe.(can)

⟶ Lan can make a delicious dish if she follows the recipe.

1. your classmate/ want/ sleep/ early/ he/ make/ schedule. (should)

⟶ _________________________________________________________

2. you/ want/ take/ part/ contest/ you/ fill/ this form. (must)

⟶ _________________________________________________________

3. your brother/ get/ tired/ tomorrow/ he/ stay up late/ tonight. (might)

⟶ _________________________________________________________

4. it/ rain/ tomorrow/ we/ have/ delay/ meeting. (may)

⟶ _________________________________________________________

5. you/ finish/ test/ you/ hand/ it/ and/ leave/ home/ immediately. (can)

⟶ _________________________________________________________

6. Linda/ win/ contest/ she/ have/ enough money/ go travelling/ Europe. (might)

⟶ _________________________________________________________

7. you/ attend/ formal/ event/ you/ dress/ appropriate/ and/ behave/ polite. (should)

⟶ _________________________________________________________

8. they/ want/ win/ competition/ they/ give/ best/ performance. (must)

⟶ _________________________________________________________

Exercise 16. Reorder the words to make a correct sentence.

1. shouldn’t/ visit/ the/ If/ park,/ a/ national/ you/ feed/ you/ wildlife./

⟶ _________________________________________________________

2. medical/ you/ you’re/ advice./ consider/ should/ unwell,/ seeking/ If/ feeling/

⟶ _________________________________________________________

3. have/ due/ it/ trouble/ might/ or/ to/ If/ you/ be/ allergies/ breathing,/ asthma./

⟶ _________________________________________________________

4. more/ you/ practise/ posture,/ confident./ good/ appear/ If/ you/ can/

⟶ _________________________________________________________

5. smile./ If/ teeth/ your/ have/ regularly,/ you/ may/ you/ a/ brush/ brighter/

⟶ _________________________________________________________

6. If/ must/ have/ a/ question,/ you/ and/ raise/ hand/ ask/ you/ your/ the/ teacher./

⟶ _________________________________________________________

7. If/ you/ license./ car,/ you/ have/ drive/ must/ a/ a/ to/ driver’s/ want/

⟶ _________________________________________________________

8. you/ have/ shouldn’t/ money,/ If/ it/ you/ don’t/ spend/ much/ on/ unnecessary/ things./

⟶ _________________________________________________________

ĐÁP ÁN

UNIT 3: HEALTHY LIVING FORTEENS

Exercise 1.

1. house 2. Robot 3. River 4. heart

5. restaurant 6. Rabbit 7. Hospital 8. helicopter

Exercise 2.

1. She carefully chose a handbag for the special occasion.

2. This rural area is famous for its beautiful nature.

3. You should exercise regularly to keep fit.

4. Their random acts of kindness brightened people’s days.

5. If you want to succeed, you must behave professionaliy

6. The phone kept ringing, but nobody answered it.

7. Recycling paper will conserve trees and orotect the environment.

8. The negative comments made them feel unhappy and insecure.

9. Taking time for self-care activities can enhance your well-being.

10. Despite many challenges, they remained hopeful for the future.

11. The team celebrated their recent victory with great excitement.

12. The runner crossed the finish lihe after four minutes.

13. She practised the speech in front of the mirror before the important meeting.

14. They thanked their parents for always being so caring and loving.

15. I closed my eyes and took deep breaths to relax.

Exercise 3.

Fealtiny living Unhealthy living
having a balanced diet; balancing staying up late to study; skipping medical
between work and life, exercise
check-up; eating junk food; skipping meals;
regularly; getting enough sleep; procrastinating tasks; smoking cigarettes;
managing time staying in bed all day

Exercise 4.

1. mental 2. Priority 3. Fattening 4. Delay 5. additional

6. anxiety 7. Accomplish 8. Counsellor 9. Physical 10. well-balanced

Exercise 5.

1. C 2. B 3. A 4. B 5. D 6. B 7. A 8. A 9. B 10. A 11. A

12. B 13. C 14. A 15. A 16. A 17. A 18. C 19. A 20. C

Exercise 6.

1. g 2. h 3. a 4. e 5. B 6. i 7. c 8. d 9. j 10. f

Exercise 7.

1. C (well-balanced) 2. D (physical) 3. B (give)

4. A (stressed) 5. C (about) 6. B (appropriately)

Exercise 8.

1. I should ⟶ should I

2. will might ⟶ might/ will

3. shouldn’t ⟶ should

4. stressed ⟶ stress

5. must have to ⟶ must

6. follow ⟶ follows

7. mustn’t ⟶ can’t

8. Will update ⟶ update

9. buying ⟶ buy

10. will try ⟶ tries

Exercise 9.

1. overcame 2. Concentrate 3. Managed 4. Routine 5. productivity

6. Communicating 7. Accomplishing 8. Negative 9. Priority 10. appropriately

Exercise 10.

1. unhealthy 2. schedule 3. Worrying 4. optimistic 5. fattening

6. nervous 7. distractions 8. consult 9. suffer 10. mental

Exercise 11.

1. keep 2. exercise 3. problems 4. take & 5. diet

6. junk food 7. vegetables 8. focus & 9. reduce 10. start

Exercise 12.

1. may not perform 2. may decrease 3. shouldn’t forget 4. may discover

5. shouldn’t avoid 6. should choose 7. may become 8. may not complete 9. should research

Exercise 13.

1. C 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. D 8. B 9. A 10. B

Exercise 14A.

1. F 2. F 3. F 4. F 5. T 6. T

Exercise 14B.

1. Mary 2. Both 3. Mary 4. James 5. Both 6. James

Exercise 15.

1. If your classmate wants to sleep early, he should make a schedule.

2. If you want to take part in the contest, you must fill in this form.

3. Your brother might get tired tomorrow if he stays up late tonight.

4. If it rains tomorrow, we may have to delay the meeting.

5. If you finish your test, you can hand it in and leave for home immediately.

6. If Linda wins the contest, she might have enough money to go travelling in Europe.

7. If you attend a formal event, you should dress appropriately and behave politely.

8. If they want to win the competition, they must give their best performance.

Exercise 16 .

1. If you visit a national park, you shouldn’t feed the wildlife.

2. If you’re feeling unwell, you should consider seeking medical advice.

3. If you have trouble breathing, it might be due to allergies or asthma.

4. If you practise good posture, you can appear more confident.

5. If you brush your teeth regularly, you may have a brighter smile.

6. If you have a question, you must raise your hand and ask the teacher

7. If you want to drive a car, you must have a driver’s license.

8. If you don’t have much money, you shouldn’t spend it on unnecessary things.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Bài Tập Chuyên Sâu Tiếng Anh 9 Unit 3 Healthy Living For Teen Có Đáp Án
Bài trước20 Đề Ôn Hè Toán 5 Lên 6 Có Đáp Án Năm Học 2023-2024
Bài tiếp theoGiáo Án Tiếng Việt 5 Cánh Diều Tuần 16
bai-tap-chuyen-sau-tieng-anh-9-unit-3-healthy-living-for-teen-co-dap-anBài tập chuyên sâu Tiếng Anh 9 unit 3 Healthy Living For Teen có đáp án rất hay. Các bạn tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp đến.
Nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments