Đề Thi Học Kì 2 Giáo Dục KT Và PL 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 2

0
1803

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục KT và PL 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 2 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2022 – 2023-ĐỀ 2

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT – KHỐI 10

Thời gian làm bài : 45 Phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Câu 1: Đâu không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Quản lý xã hội bằng vận động, tuyên truyền.

B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

C. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

D. Quyền lực nhà nước là thống nhất.

Câu 2: Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm văn bản dưới luật và

A. chế tài xử lý. B. văn bản luật.

C. hướng dẫn nội dung. D. hướng dẫn thi hành.

Câu 3: Theo yêu cầu của nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thì nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và

A. yêu dân. B. xa dân. C. lợi dân. D. vì dân.

Câu 4: Cơ quan thường trực của Quốc hội là

A. Uỷ ban nhân dân các cấp. B. Hội đồng nhân dân các cấp.

C. Chính phủ. D. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Câu 5: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Đoàn thanh niên. B. Chính phủ.

C. Chủ tịch nước. D. Quốc hội.

Câu 6: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là một nguyên tắc

A. tự do. B. bất biến C. tự quyết. D. hiến định.

Câu 7: Nguyên tắc nào là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Đoàn thanh niên lãnh đạo xã hội. B. Đảm bảo sự lãnh đạo của nhà nước.

C. Mặt trận tổ quốc lãnh đạo toàn thể xã hội. D. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 8: Hiến pháp 2013 không đề cập nội dung nào khi quy định nhiệm vụ của giáo dục?

A. Phát triển nguồn nhân lực. B. Bồi dưỡng nhân tài.

C. Nâng cao dân trí. D. Phê phán mọi hình thức học tập.

Câu 9: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một thành viên của hệ thống chính trị, đồng thời cũng là tổ chức

A. thực hiện chức năng hành pháp. B. thực hiện chức năng tư pháp.

C. lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xã hội. D. quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 10: Nội dung nào không phải là đường lối đối ngoại của nước ta theo quy định của Hiến pháp 2013?

A. Can thiệp vào công việc nội bộ nước khác.

B. Đa dạng hoá các quan hệ quốc tế.

C. Chủ động và tích cực hội nhập.

D. Độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị.

Câu 11: Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?

A. Ban tổ chức Trung ương. B. Ủy ban thường vụ quốc hội.

C. Ban chấp hành Đoàn. D. Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Câu 12: Hiến pháp 2013 khẳng định chính thể Nhà nước Việt Nam là

A. dân chủ và tập trung. B. cộng hòa và phong kiến.

C. dân chủ cộng hòa. D. cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Câu 13: Thi hành pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức

A. chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

B. không làm những điều mà pháp luật cấm.

C. chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

D. không làm những điều mà pháp luật cho phép làm.

Câu 14: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Là luật cơ bản của nước ta.

B. Quy định những vấn đề cơ bản và quan trọng.

C. Quy định chi tiết nội dung của Hợp đồng lao động.

D. Có hiệu lực pháp lí cao nhất.

Câu 15: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định mô hình kinh tế của nước ta hiện nay là mô hình

A. kinh tế tự cung, tự cấp.

B. kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

C. kinh tế lệ thuộc.

D. kinh tế tự nhiên.

Câu 16: Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là hiến pháp năm

A. 1980. B. 2001. C. 2013. D. 1992.

Câu 17: Quyền nào dưới đây không phải quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực dân sự?

A. Quyền nghiên cứu khoa học.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền bí mật thư tín, điện tín.

D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 18: Chủ tịch Quốc hội là người được bầu ra từ các

A. đại hội Đảng.    B. ủy ban của Quốc hội.

C. địa phương giới thiệu. D. đại biểu quốc hội.

Câu 19: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ

A. quyền và lợi ích hợp pháp của mình. B. quyền và nghĩa vụ của mình.

C. lợi ích kinh tế của mình. D. các quyền của mình.

Câu 20: Là người kinh doanh, ông A luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Tôn trọng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 21: Nguyên tắc nào dưới đây thiết lập nền tảng hình thành bộ máy nhà nước Việt Nam?

A. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

B. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

C. Nguyên tắc tập trung dân chủ.

D. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Câu 22: Chính phủ không hoạt động theo hình thức nào dưới đây?

A. Thông qua hoạt động vận động và tuyên truyền.

B. Thông qua các phiên họp.

C. Thông qua hoạt động của bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

D. Thông qua hoạt động của thủ tướng.

Câu 23: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

B. Tập trung dân chủ.

C. Đảm bảo tính pháp quyền.

D. Phân chia tam quyền phân lập.

Câu 24: Mọi người đều có quyền sống là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. trách nhiệm pháp lý. B. quyền con người.

C. chế độ chính trị. D. nghĩa vụ công dân.

Câu 25: Cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp?

A. Viện kiểm sát. B. Quốc Hội. C. Chính phủ. D. Chủ tịch nước.

Câu 26: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, mối quan hệ giữa các thành tố cấu thành được xác lập theo cơ chế nào dưới đây?

A. Đảng tổ chức, Nhà nước thực hiện, nhân dân giám sát.

B. Dân biết, dân hỏi, dân làm, dân kiểm tra.

C. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ.

D. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Câu 27: Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc đảm bảo

A. đa nguyên đa đảng.

B. quyền lực phân chia cho các tầng lớp.

C. đa đảng đối lập.

D. quyền lực thuộc về nhân dân.

Câu 28: Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

A. Bí thư Đoàn thanh niên. B. Tổng bí thư Đảng.

C. Thủ tướng chính phủ. D. Chủ tịch Quốc hội.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 29: ( 1.0 điểm)
Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập trung quyền lực có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Cơ quan hành pháp cao nhất trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào? Nêu một số hiểu biết của em về cơ quan đó (chức năng, cơ cấu tổ chức, hoạt động).
Câu 30: (2.0 điểm)
Thôn của Q nằm cạnh một con sông lớn. Trong thôn có địa điểm thu gom rác thải để xử lí nhưng nhiều người vẫn có thói quen vứt rác, xác vật nuôi, túi ni lông …xuống lòng sông. Q cho rằng làm như vậy là vi phạm pháp luật nhưng không biết nên làm gì để mọi người chấm dứt hành vi đó.

a. Hành vi của người dân trong thôn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nào?

b. Nếu là Q, em sẽ làm gì?

—— HẾT ——
ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1 2 3 4 5 6 7
A B D D B D D
8 9 10 11 12 13 14
D C A B D A C
15 16 17 18 19 20 21
B C A D A B B
22 23 24 25 26 27 28
A D B B C D C

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (1 điểm)

– Cơ quan hành pháp cao nhất là Chính phủ. (0,5đ)

– Chức năng, cơ cấu, hoạt động của chính phủ: 0,5 đ

+ Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc Hội.

+ Cơ cấu: Gồm thủ tướng, các phó thủ tướng, bộ và các cơ quan ngang bộ.

+ Hoạt động: phiên họp, hoạt động của thủ tướng, hoạt động của bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Câu 2: (2 điểm)

a. Hành vi của người dân trong thôn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1đ

b. Nếu là Q, em sẽ:

– Giải thích cho mọi người hiểu quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, khuyên mội người không nên vứt rác xuống sông vì đó là hành vi không tốt, vi phạm pháp luật và khiến dòng sông bị ô nhiễm. 0,5đ

– Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân vứt rác đúng nơi quy định, hoặc báo với chính quyền địa phương để có phương án xử lí…..0,5đ

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đề Thi Học Kì 2 Giáo Dục KT Và PL 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án-Đề 2
Bài trướcĐề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Sinh 10 Chân Trời Sáng Tạo Có Đáp Án-Đề 1
Bài tiếp theoĐề Thi Học Kỳ 2 Vật Lí 10 Kết Nối Tri Thức 2022-2023 Có Đáp Án-Đề 3
de-thi-hoc-ki-2-giao-duc-kt-va-pl-10-ket-noi-tri-thuc-co-dap-an-de-2Đề thi học kì 2 môn Giáo dục KT và PL 10 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 2 rất hay. Các bạn tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ 2 sắp đến.
Nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments